unimpressively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unimpressively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unimpressively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unimpressively.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • unimpressively

    in an unimpressive manner

    she scored unimpressively low in the first round of the competition

    Antonyms: impressively

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).