undiscouraged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

undiscouraged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm undiscouraged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của undiscouraged.

Từ điển Anh Việt

 • undiscouraged

  /'ʌndis'kʌridʤd/

  * tính từ

  không nản chí, không nản lòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • undiscouraged

  Similar:

  undeterred: not deterred

  pursued his own path...undeterred by lack of popular appreciation and understanding"- Osbert Sitwell