undelineated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

undelineated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm undelineated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của undelineated.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • undelineated

    not represented accurately or precisely

    Antonyms: delineated

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).