uncleanliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uncleanliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uncleanliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uncleanliness.

Từ điển Anh Việt

  • uncleanliness

    * danh từ

    sự bẩn thỉu, sự nhơ nhuốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • uncleanliness

    lack of cleanly habits

    Antonyms: cleanliness