unavoidably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unavoidably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unavoidably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unavoidably.

Từ điển Anh Việt

  • unavoidably

    * phó từ

    không thể tránh được

Từ điển Anh Anh - Wordnet