unashamedly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unashamedly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unashamedly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unashamedly.

Từ điển Anh Việt

 • unashamedly

  * phó từ

  không xấu hổ, không hổ thẹn, không ngượng, vô liêm sỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unashamedly

  without shame

  he unashamedly abandoned the project when he realized he would not gain from it

  Synonyms: shamelessly, barefacedly

  Antonyms: ashamedly