shamelessly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shamelessly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shamelessly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shamelessly.

Từ điển Anh Việt

 • shamelessly

  * phó từ

  không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, trở trẽn, trơ tráo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shamelessly

  Similar:

  unashamedly: without shame

  he unashamedly abandoned the project when he realized he would not gain from it

  Synonyms: barefacedly

  Antonyms: ashamedly