unallowable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unallowable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unallowable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unallowable.

Từ điển Anh Việt

  • unallowable

    /'ʌnə'lauəbl/

    * tính từ

    không thể cho phép được

    không thể thừa nhận được, không thể chấp nhận được