umbellifer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

umbellifer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm umbellifer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của umbellifer.

Từ điển Anh Việt

  • umbellifer

    * danh từ

    cây thuộc học cà rốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • umbellifer

    any of numerous aromatic herbs of the family Umbelliferae

    Synonyms: umbelliferous plant