typhoid vaccine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

typhoid vaccine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm typhoid vaccine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của typhoid vaccine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • typhoid vaccine

    * kỹ thuật

    y học:

    vắcxin thương hàn