type-bar segment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

type-bar segment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm type-bar segment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của type-bar segment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • type-bar segment

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đoạn thanh chữ in