two-wire system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-wire system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-wire system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-wire system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-wire system

    * kỹ thuật

    hệ dây kép

    hệ hai dây