two-wheel drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-wheel drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-wheel drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-wheel drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-wheel drive

    * kỹ thuật

    ô tô:

    hai bánh chủ động