two-rate tariff register nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-rate tariff register nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-rate tariff register giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-rate tariff register.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-rate tariff register

    * kỹ thuật

    điện:

    bộ số hai giá

    bộ số kép