two-pole system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-pole system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-pole system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-pole system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-pole system

    * kỹ thuật

    hệ hai cực