two-plate press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-plate press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-plate press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-plate press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-plate press

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy nén hai tầng