twill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twill.

Từ điển Anh Việt

 • twill

  /twil/

  * danh từ

  vải chéo, vải chéo go

  * ngoại động từ

  dệt chéo (sợi)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • twill

  * kỹ thuật

  dệt may:

  vải chéo nổi

  vải vân chéo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • twill

  a weave used to produce the effect of parallel diagonal ribs

  Synonyms: twill weave

  a cloth with parallel diagonal lines or ribs

  weave diagonal lines into (textiles)