turk's cap-lily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turk's cap-lily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turk's cap-lily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turk's cap-lily.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turk's cap-lily

    Similar:

    turk's-cap: lily of the eastern United States with orange to red maroon-spotted flowers

    Synonyms: Lilium superbum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).