lilium superbum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lilium superbum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lilium superbum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lilium superbum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lilium superbum

    Similar:

    turk's-cap: lily of the eastern United States with orange to red maroon-spotted flowers

    Synonyms: Turk's cap-lily

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).