turbidity point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turbidity point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turbidity point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turbidity point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • turbidity point

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    điểm đục