trying on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trying on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trying on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trying on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trying on

    Similar:

    fitting: putting clothes on to see whether they fit

    Synonyms: try-on

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).