trigonal system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trigonal system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trigonal system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trigonal system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trigonal system

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hệ mặt thoi