trifocal lenses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trifocal lenses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trifocal lenses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trifocal lenses.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trifocal lenses

    * kỹ thuật

    y học:

    kính ba tròng