triaxial stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triaxial stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triaxial stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triaxial stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triaxial stress

    * kỹ thuật

    ứng suất ba trục

    xây dựng:

    ứng suất trên 3 chiều