trial-and-error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trial-and-error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trial-and-error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trial-and-error.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trial-and-error

    trying out various means or theories until error is satisfactorily reduced or eliminated

    he argued that all learning is a trial-and-error process that resembles biological evolution

    relating to solving problems by experience rather than theory

    they adopted a trial-and-error procedure

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).