trenail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trenail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trenail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trenail.

Từ điển Anh Việt

 • trenail

  /'tri:neil/ (trenail) /'tri:neil/

  * danh từ

  đinh gỗ (dùng để đóng thuyền)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trenail

  * kỹ thuật

  chân gỗ

  chêm gỗ

  chốt

  chốt gỗ

  đinh gỗ

  ngõng trục

  nút

  mộng

  mộng xoi

  then

  then gỗ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • trenail

  Similar:

  treenail: a wooden peg that is used to fasten timbers in shipbuilding; water causes the peg to swell and hold the timbers fast

  Synonyms: trunnel