transonic speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transonic speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transonic speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transonic speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transonic speed

    * kỹ thuật

    vận tốc cận âm