transmitter-receiver (transceiver) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transmitter-receiver (transceiver) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transmitter-receiver (transceiver) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transmitter-receiver (transceiver).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transmitter-receiver (transceiver)

    * kỹ thuật

    máy thu phát

    toán & tin:

    bộ thu phát