transliteration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transliteration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transliteration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transliteration.

Từ điển Anh Việt

 • transliteration

  /,trænzlitə'reiʃn/

  * danh từ

  sự chuyển chữ

  bản chuyển chữ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transliteration

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chuyển tự

  sự chuyển chữ

  sự phiên chuyển chữ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • transliteration

  a transcription from one alphabet to another