transhipment bill of lading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transhipment bill of lading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transhipment bill of lading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transhipment bill of lading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transhipment bill of lading

    * kinh tế

    vận đơn chuyển tải