transborder rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transborder rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transborder rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transborder rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transborder rate

    * kinh tế

    giá trở quá cảnh

    mức vận phí quá cảnh