trafalgar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trafalgar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trafalgar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trafalgar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trafalgar

    a naval battle in 1805 off the southwest coast of Spain; the French and Spanish fleets were defeated by the English under Nelson (who was mortally wounded)

    Synonyms: battle of Trafalgar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).