trachinotus falcatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trachinotus falcatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trachinotus falcatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trachinotus falcatus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trachinotus falcatus

    Similar:

    permit: large game fish; found in waters of the West Indies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).