trabeation town nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trabeation town nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trabeation town giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trabeation town.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trabeation town

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sàn (trên) rầm