toxophore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toxophore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toxophore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toxophore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toxophore

    * kỹ thuật

    y học:

    nhóm sinh độc