torse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torse.

Từ điển Anh Việt

  • torse

    (hình học) mặt khả triển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • torse

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt khả triển