top-hung transom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

top-hung transom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm top-hung transom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của top-hung transom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • top-hung transom

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa sổ con treo trên