toothache nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toothache nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toothache giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toothache.

Từ điển Anh Việt

 • toothache

  /'tu:θeik/

  * danh từ

  đau răng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • toothache

  an ache localized in or around a tooth

  Synonyms: odontalgia