tongs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tongs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tongs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tongs.

Từ điển Anh Việt

 • tongs

  /'tɔɳz/

  * danh từ số nhiều ((thường) a pair of gõn

  cái kẹp, cái cặp

  I would not touch him with a pair of tongs

  tôi không muốn mó đến nó (vì nó rất ghê tởm)

  to go at it hammer and tongs

  (xem) hammer

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tongs

  * kỹ thuật

  cái cặp

  cái kìm, kẹp

  kẹp

  kìm rèn

  điện:

  kìm cặp

  xây dựng:

  mỏ cặp kéo căng (dây thép)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tongs

  any of various devices for taking hold of objects; usually have two hinged legs with handles above and pointed hooks below

  Synonyms: pair of tongs