tongan dollar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tongan dollar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tongan dollar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tongan dollar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tongan dollar

    * kinh tế

    đồng đô la Tongan