tobacconist shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tobacconist shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tobacconist shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tobacconist shop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tobacconist shop

    Similar:

    tobacco shop: a shop that sells pipes and pipe tobacco and cigars and cigarettes

    Synonyms: tobacconist

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).