timidness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timidness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timidness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timidness.

Từ điển Anh Việt

 • timidness

  /ti'miditi/ (timidness) /'timidnis/

  * danh từ

  tính rụt rè nhút nhát, tính bẽn lẽn e lệ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • timidness

  Similar:

  timidity: fear of the unknown or unfamiliar or fear of making decisions

  Synonyms: timorousness