timidly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timidly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timidly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timidly.

Từ điển Anh Việt

 • timidly

  * phó từ

  rụt rè, nhút nhát, bẽn lẽn, dễ sợ hãi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • timidly

  Similar:

  shyly: in a shy or timid or bashful manner

  he smiled shyly

  Synonyms: bashfully