tied-up reinforcing cage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tied-up reinforcing cage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tied-up reinforcing cage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tied-up reinforcing cage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tied-up reinforcing cage

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ khung cốt thép buộc