tie-rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tie-rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tie-rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tie-rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tie-rod

    * kỹ thuật

    thanh căng

    thanh giằng

    thanh kéo