thyrotoxic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thyrotoxic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thyrotoxic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thyrotoxic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thyrotoxic

    of or relating to or affected by hyperthyroidism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).