thyroid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thyroid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thyroid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thyroid.

Từ điển Anh Việt

 • thyroid

  /'θairɔid/

  * tính từ

  (giải phẫu) (thuộc) tuyến giáp

  thyroid cartilage: sun tuyến giáp

  * danh từ

  (giải phẫu) tuyến giáp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thyroid

  of or relating to the thyroid gland

  thyroid deficiency

  thyroidal uptake

  Synonyms: thyroidal

  suggestive of a thyroid disorder

  thyroid personality

  Similar:

  thyroid gland: located near the base of the neck