throwout bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

throwout bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm throwout bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của throwout bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • throwout bearing

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bạc đạn tách ly hợp (pich tê)