three-wire mains nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-wire mains nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-wire mains giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-wire mains.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • three-wire mains

    * kỹ thuật

    điện:

    lưới điện ba dây