three-toed sloth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-toed sloth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-toed sloth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-toed sloth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • three-toed sloth

    a sloth that has three long claws on each forefoot and each hindfoot

    Synonyms: ai, Bradypus tridactylus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).